مقاله اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله آترازین
مقاله کلروفیل
مقاله دمای کانوپی
مقاله سرعت فتوسنتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: عندلیبی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی مقدم محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور امکان بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ با کاربرد ماده ضدتعرق در شرایط دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان میانه (استان آذربایجان شرقی) در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ اجرا شد که در آن آترازین به عنوان ماده ضدتعرق در چهار سطح صفر (شاهد)، ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ گرم ماده موثره در هکتار و سه زمان استفاده (ساقه روی، گلدهی و دانه بندی) به صورت محلول پاشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارها از نظر تمامی صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشت. محلول پاشی ۸۰ و ۱۲۰ گرم ماده موثره در هکتار آترازین به ویژه در مرحله گلدهی با ایجاد شرایط مناسب نظیر کاهش دمای کانوپی، افزایش سرعت فتوسنتز و محتوای کلروفیل، موجب بهبود عملکرد و اجزای عملکرد نسبت به شرایط تنش در کاشت دیم شد. محلول پاشی با مقدار ۱۶۰ گرم ماده موثره در هکتار نه تنها موجب بهبود رشد نشد، بلکه به عنوان یک عامل جلوگیری کننده رشد عمل نمود. بیشترین و کمترین تعداد غوزه بارور در بوته، تعداد دانه در غوزه و همچنین عملکرد دانه به ترتیب از محلول پاشی در زمان گلدهی با مقدار ۱۲۰ گرم ماده موثره در هکتار و زمان ساقه روی با مقدار ۱۶۰ گرم ماده موثره در هکتار آترازین به دست آمد.