سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قاجارسپانلو – استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
زهرا احمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم خاک،دانشگاه علوم کشاورزی و م
محمدعلی بهمنیار – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر میزان غلظت عناصر آهن و منگنز در اندامهای گیاه دارویینعناعSpicata Mentha) آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده در سه تکرار، پنج تیمار کودی و شش تیمار سال در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گردید. تیمارهای کودی شامل: دو سطح ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار از لجن فاضلاب ، تلفیقی از لجن فاضلاب و کود شیمیایی، شاهد و۸۶ و ۸۸ ، سال ۸۵ تا ۸۷ و ، سالهای مصرف به صورت: سال ۸۵ ، سال ۸۵ و ۸۸ ، سال ۸۵ و ۸۶ ، سال ۸۵ سال ۸۵ تا ۸۸ کود خورده می باشند. طبق نتایج حاصل، مشخص شد که تیمارهای کودی و سالهای مصرف کودبر میزان جذب این عناصر در برگ و ریشه گیاه دارای اثر معنی دار بود. اثرات متقابل تیمارهای کودی و سال در برگ گیاه بر میزان غلظت منگنز و در ریشه گیاه بر میزان غلظت آهن اثر معنی دار نشان داد.