سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه کیامرثی زاده – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی خاکشناسی، گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد وا

چکیده:

امروزه استفاده از لجن فاضلاب به عنوان کود در کشاورزی به دلیل وفور عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان در بسیاری کشورها رایج شده است. به منظور بررسی تأثیر لجن فاضلاب بر غلظت عناصر پرمصرف و عملکرد گیاه یونجه، این مطالعه در قالب طرحبلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار شاهد T1 ، کود شیمیایی T2 ، لجن فاضلاب با مقادیر ۰۰ تن در هکتار T3 و ۳۰۰ تن در هکتار T4 در سه تکرار انجام شد. کشت گیاه یونجه در ۳۱ کرت ۴×۲/۵متر انجام شد. قبل از کشت و در زمان برداشت یونجه، از خاک کرت های کشت شده نمونه برداری شد و مشاهده شد که کاربرد لجن فاضلاب باعث افزایش معنی دار غلظت عناصرغذایی پرمصرف و کم مصرف در خاک گردید. پس از برداشت کامل یونجه در چین اول (سه ماه پس از کشت)، چین دوم و سوم (به فاصله۰۰ ۴۰ روز) در هرکرت، عملکرد در واحد سطح محاسبه گردید. نتایج نشان داد غلظت عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم -در گیاه با افزودن لجن فاضلاب به خاک افزایش یافت که در مورد نیتروژن و پتاسیم کمتر از حد بحرانی مورد نیاز گیاه می باشد. همچنین کاربرد لجن فاضلاب باعث افزایش معنی دار عملکرد گیاه یونجه در سطح احتمال یک درصد شده است