سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده احمدزاده – کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از لجن فاضلاب به عنوان کود در اراضی کشاورزی به دلیل ارزان بودن رواج یافته است . لجن فاضلاب حاوی مقادیر زیادی عناصر پر مصرف و کم مصرف است که پس از اضافه شدن به زمین می تواند در افزایش رشد و عملکرد گیاه نقش بسزائی داشته باشد . هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر کاربرد لجن فاضلاب بر خصوصیات خاک و شاخص های رشد گیاهان چاودار و باقلا در حضور و عدم حضور قارچ مایکوریزا آربسکولار بوده است . این مطالعه به صورت گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل شامل سه سطح لجن فاضلاب ۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تن در هکتار) و دو سطح میکوریزا (حضور و عدم حضور قارچ) و دو گیاه چاودار و باقلا در سه تکرار انجام گرفت . شاخص های رشد مورد مطالعه ، ارتفاع و وزن خشک اندام هوایی گیاهان چاودار و باقلا در تیمارهای میکوریزایی و شاهد می باشد . نتایج نشان داد که افزودن لجن فاضلاب در سطح ۱۰۰ تن در هکتار باعث افزایش معنی داری در شاخص های رشد گیاهان می شود که این افزایش در تیمارهای میکوریزایی بیشتر می باشد و نیز همزیستی میکوریزایی از طریق افزایش جذب عناصر غذایی و آب موجب افزایش رشد گیاهان میزبان در طی دوره تنش خشکی می شود . همچنین وجود مواد آلی در لجن فاضلاب سبب بهبود خصوصیات فیزیکی خاک مانند افزایش نفوذپذیری و ظرفیت نگهداری آب و پایداری خاکدانه ها و همچنین باعث افزایش مواد آلی خاک می شود