سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا بوستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاکدانشگاه شیراز.
عبدالمجید رونقی – دانشیار خاکشناسی دانشگاه شیراز.
نجفعلی کریمیان – استاد خاکشناسی دانشگاه شیراز.
سیدجواد نقیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاکدانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

لجن فاضلاب به عنوان یک منبع عناصر غذایی برای رشد گیاه و بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده قرار میگیرد. میزان تحرک عناصر غذایی در خاک و زیست فراهمی آنها وابستگی شدیدی به شکلهای شیمیایی این عناصر در خاک دارد. آزمایشی شامل دو بافت خاک(شنی و لوم رسی) و پنج سطح لجن فاضلاب ( ۰، ۱، ۲ ، ۴ و ۸درصد وزنی) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه اجرا شد. خاک های مورد مطالعه به مدت هشت هفته تحت کشت ذرت بودند. پس از برداشت گیاه و آماده کردن نمونههای خاک، توسط روش عصارهگیری دنبالهای شکلهای مختلف کادمیم در هر دو بافت خاک اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد که در دو بافت خاک افزودن لجن فاضلاب سبب افزایش معنی دار شکل- های تبادلی، جذب سطحی، کربناتی و باقی مانده کادمیم نسبت به خاک شاهد شد. شکل آلی کادمیم نیز در هر دو بافت مورد مطالعه پایین تر از حد کشف دستگاه جذب اتمی بود. به طور کلی ترتیب شکل های شیمیایی کادمیم در تیمار شاهد و خاکهای تیمار شده با لجن فاضلاب در بافت شنی به صورت : جذب سطحی > تبادلی > کربناتی > باقیمانده، و در بافت لوم رسی به صورت زیر میباشد: جذب سطحی > کربناتی > باقی مانده > تبادلی