سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه چلوئی – دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین معتمدی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد فرخیان فیروزی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

لجن فاضلاب به علتدارا بودن مواد غذایی مورد نیاز گیاه به عنوان کود دراراضی کشاورزی استفاده می شود با این حال وجود فلزات سنگین در لجن استفاده از آن را محدود کردها ست. فهم دقیق از غلظت فلزات سنگین اشکالی که درآن یافت می شود وابستگی شان به خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک پایه ای را برای مدیریت دقیق خاک ایجادمی کند که تا حد امکان اثر منفی فلزات سنگین را در اکوسیستم ها محدود خواهد کرد آگاهی از سطوح آلودگی فلزات سنگین در درون حوضه نقطه آغازی برای ارزیابی پیامدهای رژیم های مدیریتی ضعیف حوضه است که ممکن است شکلهای غیرقابل دسترسی قبلی فلزات سنگین را متحرک می کند و منجر به الحاق آنها به چرخه زنجیره غذایی شود استخراج متوالی این فلزات از خاک پیش بینی قابلیت دسترسی گیاهان و حرکت آنها درنیمرخ خاک را فراهم می کند دراین پژوهش به منظور بررسی اثر کاربرد لجن فاضلاب برجزئ بندی شیمیایی کادمیم ورویدرخاک ۳ سطح لجن ۰و۵۰ و ۱۰۰ تن درهکتار به خاک اضافه گردید شکل های مختلف کادمیم و روی با استفاده از عصاره گیری دنباله ای اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب شکل باقیمانده RES کادمیم را به طور معنی داری درخاک افزایش میدهد.