مقاله اثر کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی درمنه (.Artemisia annua L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۷ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی درمنه (.Artemisia annua L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله پرولین
مقاله تنش شوری
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله کاتالاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری زنجانی کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی اقدم امین
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخانی توفیق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در منطقه زنجان به اجرا درآمد که در آن عامل شوری در چهار سطح شامل صفر (شاهد بدون شوری)، ۴، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر و عامل سالیسیلیک اسید در دو سطح عدم کاربرد (شاهد) و مصرف ۰٫۵ میلی مولار بودند. صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته و عملکرد سرشاخه های گلدار به عنوان صفات مورفولوژیک و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در برگ، غلظت پرولین و محتوای کلروفیل به عنوان خصوصیات فیزیولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که تنش شوری موجب کاهش ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، عملکرد سرشاخه های گلدار و محتوای کلروفیل و کاربرد سالیسیلیک اسید در هر دو شرایط تنش و بدون تنش شوری، سبب بهبودی صفات مورد اشاره گردید. تنش شوری فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز و تجمع پرولین را در برگ افزایش داد و کاربرد سالیسیلیک اسید هم در شـرایط بدون تنش و هم در تنش شوری موجب کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان مذکور و تجمع پرولین با اثر کاهش دهندگی اثرات تنش شوری گردید.