مقاله اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (.Zea mays L) در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (.Zea mays L) در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله صفات فیزیولوژیک
مقاله هورمون
مقاله پرولین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حقیقی برمک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش خشکی مهمترین عامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی است. به منظور بررسی اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در شرایط تنش خشکی آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل دور آبیاری در سه سطح (۴، ۶ و ۸ روز) به عنوان عامل اصلی و کاربرد سالیسیلیک اسید در چهار سطح (۰، ۰٫۴، ۰٫۷ و ۱ میلی مولار) به عنوان عامل فرعی بودند. صفات مورد بررسی شامل شاخص سطح برگ، وزن هزار دانه، میزان پرولین برگ و عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد که سالیسیلیک اسید بر شاخص سطح برگ، میزان پرولین برگ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اثر مثبت معنی داری داشت. غلظت ۱ میلی مولار هورمون در تمام سطوح آبیاری باعث افزایش معنی داری در صفات مورد آزمایش بود، به طوری که غلظت ۱ میلی مولار هورمون با دور آبیاری ۴ روزه بیشترین تاثیر را در افزایش صفات مورد بررسی داشته است. در این آزمایش مشاهده شد که اثرات تنش همچون کاهش سطح برگ در غلظت های ۱ میلی مولار هورمون تا حدی کنترل شده است، که این موضوع می تواند به میزان تجمع پرولین در برگ و دیگر تغییرات فیزیولوژیکی در گیاه اشاره کند. بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده در این طرح مشخص گردید که غلظت ۱ میلی مولار سالیسیلیک اسید می تواند برای کشت ذرت در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، در جهت دستیابی به عملکرد مطلوب مناسب باشد.