سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

واحد باقری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنج
محمد حسین شمشری – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
احمد تاج آبادی پور – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری و پرولین بر خصو ا صیت رویشی و فیزیولوژی اطلسی (Petunia hybrida L.) آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه ی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان طراحی و اجرا گرد د ی. م تیار آزما یش شامل سه سطح مختلف شوری ( ۰ و ۸۰ و ۱۵۰ میلی مولار کلرید سدیم) و سه سطح پرولین ( ۰ و ۱۵ و ۳۰ میلی مولار) بود. پس از دو مرتبه اسپری پرولین بر رو ی شاخساره گیاهان تحت تنش شوری نتایج نشان داد که رشد رو یشی و رنگز یه های گیاه با افزایش سطوح شوری به طور معنی داری کاهش یافتند. در پاسخ به تنش شوری، غلظت سد یم و منیزیوم افزایش یافت در صورتی که غلظت پتا سیم کاهش نشان داد . کاربرد پرولین باعث تعدیل اثرات شوری گردید به طوری که جذب سدیم را کاهش داد.