سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد میرزاخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان، گروه زراعت، فر اهان، ایران
نورعلی ساجدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه زراعت، اراک، ایران
محمد سیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

به منظور بررسی اثر کاربرد تلفیقی ازتوباکتر، کود دامی و نیتروژن بر صفات زراعی ذرت علوفهای رقم سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با استفاده از طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح پایهی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل مصرف ازتوباکتر در دو سطح بدون تلقیح (شاهد) و تلقیح با ازتوباکتر که بصورت بذرمال استفاده شد و مصرف کود شیمیایی در سه سطح، شامل ( ۱۰۰ درصد کود شیمیایی توصیه شده)، ( ۷۵ درصد کود شیمیایی توصیه شده)، ( ۵۰ درصدکود شیمیایی توصیه شده)، و کود دامی در سه سطح، ( ۱۰ تن درهکتار)، ( ۲۰ تن درهکتار)، ( ۳۰ تن درهکتار) در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مصرف کود دامی برصفاتی چون وزن صد دانه و عملکرد دانه درسطح آماری یک درصد و برصفاتی مانند تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف و عملکرد مادهی خشک کل در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد. دربین سطوح مختلف مصرف کود شیمیایی بر صفاتی مانند تعداد ردیف در بلال، وزن صد دانه و عملکرد دانه در سطح آماری یک درصد و بر صفاتی چون تعداد دانه در ردیف و عملکرد ماده خشک کل در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد. مصرف ازتوباکتر بر صفاتی چون مادهی خشک کل و وزن ۱۰۰ دانه در سطح آماری یک درصد و بر صفت عملکرد دانه در سطح پنج درصد معنی دار شد.