سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی گاراژیان – ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایر
سعید عشقی – استادیار و استاد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیر
عنایت اله تفضیلی – رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده:

توجه به کاربرد ترکیبات آلی، از جمله عصاره جلبکهای دریایی در تولید محصولات ارگانیک و کشاورزی پایدار،روز به روز در حال افزایش است. اسید هیومیک از جمله این ترکیبات است که امروزه به طور گستردهای در پژوهشهاو همچنین به صورت تجاری استفاده میشود. اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی از طریق اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی، سبب افزایش زیستتوده ریشه و اندام هوایی میشود. به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک بر رشد رویشی و زایشی توتفرنگی رقم پاروس، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه، پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. تیمارها شامل ۸ سطح متفاوت اسیدهیومیک که ۴ سطح( ۳۰۰،۶۰۰،۷۵۰ میلیگرم در لیتر) ،۴۵۰ ، ۱۲۰۰ میلیگرم در لیتر) به صورت محلول پاشی و ۴ سطح( ۳۰۰ ،۹۰۰ ،۶۰۰کاربرد خاکی به کار برده شد. نتایج نشان داد که تیمار ۹۰۰ میلیگرم در لیتر کاربرد برگسارهای بیشترین میزان وزن تر و خشک شاخساره و همچنین ریشه را ایجاد کرد. میزان اسیدیته میوه تنها در تیمار ۷۵۰ میلیگرم در لیتر کاربر خاکی و ۳۰۰ میلیگرم در لیتر کاربرد برگسارهای با تیمار شاهد تفاوت معنیداری داشت. بیشترین میزان ویتامین cوtss به ترتیب در تیمارهای ۱۲۰۰ و ۶۰۰ میلیگرم در لیتر کاربرد برگسارهای به دست آمد. بیشترین تعداد گل تشکیل شده در تیمار ۹۰۰ میلیگرم در لیتر به دست آمد. بههرحال تعداد گلهای تبدیل شده به میوه (عملکرد) در تیمار ۷۵۰میلیگرم در لیتر کاربرد خاکی بیشترین میزان بود