مقاله اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادارات تربیت بدنی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله جامعه پذیری سازمانی
مقاله کارآفرینی سازمان
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی سیدحسینی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: کلاته سیفری معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق تعیین اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران بود که با روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه تحقیق کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران (۱۷۶ نفر) بودند. نمونه تحقیق برابر با جامعه در نظر گرفته شد (n= 176). به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (OEQ)، پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی (OSQ) و پرسشنامه تعهد سازمانی (OCQ) استفاده شد. از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با تاکید بر نرم افزار AMOS/18 برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که کارآفرینی سازمانی با ضریب مسیر (PC=0.36) بر جامعه پذیری سازمانی و با ضریب مسیر (PC=0.38) بر تعهد سازمانی اثرگذار است. همچنین جامعه پذیری با ضریب مسیر (PC=0.26) بر تعهد سازمانی اثرگذار است. به صورت کلی کارآفرینی سازمانی نقش مهمی در تعیین جامعه پذیری و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دارد.