سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صبا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
ناصر کریمی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
معصومه خان محمدی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه

چکیده:

کادمیوم به عنوان یک فلز سنگین و آلاینده شیمیایی پایدار، اثر سمی بر محیط زیست موجودات زنده دارد Isatis cappadocica از گیاهان تیره شب بو است که مقاومت آن به آرسنیک ثابت شده است. در این پژوهش اثر غلظت های مختلف ۰ تا ۵۰۰ میکرومولار) کادمیوم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی این گیاه بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش کادمیوم در محیط رشد گیاه میزان سطح برگ، کلروفیل a و کلروفیل کل کاهش یافت که بیشترین کاهش مربوط به تیمار ۱۵۰۰ میکرومولار بود. همچنین با افزایش میزان کادمیوم در محیط گیاه، میزان کادمیوم، پرولین و کربوهیدرات ها در بخشهای هوایی این گیاه افزایش یافت. بطور کلی مقایسه گیاه I. cappadocica گیاهان دیگر مطالعه شده تحت شرایط یکسان، نشان دهنده توانایی زیاد آن برای تحمل غلظت های بالای کادمیوم و انباشت مقادیر زیاد کادمیوم است. بنابراین گیاه I. cappadocica جهت کشت در مناطق آلوده و گیاه پالایی کادمیوم توصیه می گردد.