سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سولماز کاظم علیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه ارومیه
میرحسن رسولی صدقیانی – استادیاران گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه ارومیه
حبیب خداوردیلو –

چکیده:

تنش فلزات سنگین از راههای گوناگون سبب کاهش رشد، تکثیر و فعالیت موجودات خاکزی می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر سطوح مختلف کادمیوم بر برخی شاخص های میکروبی خاک (تنفس میکروبی و تنفس برانگخته با سوبسترا) در حضور و عدم حضور قارچ ریشه های آربوسکولار میکوریزا و باکتری های محرک رشد دو گیاه مرتعی تلخه ( (Russian kanapweedو گل گندم(Centaurea cyanus) بود. در این پژوهش، ۴ سطح کادمیوم(۰، ۱۰، ۳۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک) به صورت نیترات کادمیوم، در چار چوب طرح بلوک های کامل تصادفی، به صورت فاکتوریل و در سه تکرار استفاده شد. این آزمایش در سال ۱۳۹۰ در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که آلودگی کادمیوم در تمامی سطوح سبب کاهش معنی دار تنفس میکروبی و تنفس برانگیخته با سوبسترا شد ولی میزان کاهش در گیاهان تلقیحی به طور معنی داری کمتر بود P ≤ ۰٫۰۵)). بنابراین، وجود میکروارگانیزم های محرک رشد در مناطق آلوده می تواند از راه افزودن ترشحات میکروبی و کاهش آثار مضر فلزات سنگین بر فعالیت های میکروبی خاک کمک کند