مقاله اثر کادمیوم روی برخی از ویژگی های ریخت شناسی و فیزیولوژیک گندم در مرحله گیاهچه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر کادمیوم روی برخی از ویژگی های ریخت شناسی و فیزیولوژیک گندم در مرحله گیاهچه ای
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دوروم
مقاله شاخص تحمل
مقاله کادمیوم
مقاله گندم نان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صارمی راد بابک
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شکرپور مجید
جناب آقای / سرکار خانم: سفالیان امید
جناب آقای / سرکار خانم: آوانس آرمن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدبهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کادمیوم به عنوان یک عنصر فلزی سنگین، نقش مهمی در آلودگی محیط و ایجاد سمیت و تنش در موجودات زنده ایفا می کند. به منظور بررسی اثر کادمیوم بر رشد و نمو گندم، پنج رقم گندم نان و دوروم به روش هیدروپونیک در مقادیر مختلف کادمیوم مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کادمیوم در کلیه صفات بجز شاخص تحمل وزن خشک ریشه و طول ریشه معنی دار بود. میزان تجمع کادمیوم در اندام هوایی و ریشه ارقام گندم با قرار گرفتن در معرض کادمیوم افزایش یافت. ارقام دوروم تجمع بیشتری نسبت به ارقام گندم نان نشان دادند. کادمیوم سبب کاهش بیومس (وزن خشک کل)، وزن خشک اندام هوایی و ریشه گیاهچه های گندم گردید. در این بین میزان تولید ماده خشک کل و اندام هوایی در مقایسه با ریشه حساسیت بیشتری به کادمیوم نشان داد. ویژگی های فیزیولوژیک شامل هدایت روزنه ای، میزان کلروفیل و Fv/Fm نیز با افزایش کادمیوم دارای روند کاهشی بود. در مجموع، نتایج مطالعه حاضر حکایت از تاثیر کادمیوم بر کلیه فرایندهای رشدی گندم و نیز تفاوت قابل ملاحظه ژنوتیپ های گندم در سطح بین و درون گونه داشت.