مقاله اثر کادمیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک در ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت شرایط آبکشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: اثر کادمیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک در ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت شرایط آبکشت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله غلظت کادمیم
مقاله پارامترهای رشد گلرنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی لایق
جناب آقای / سرکار خانم: احسان زاده پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کادمیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در محیط آبکشت در گلخانه آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۹۱ اجرا گردید. چهار سطح کادمیم (شاهد (صفر)، ۵٫۱، ۳ و ۵٫۴ میلی گرم در لیتر) و شش ژنوتیپ گلرنگ (اراک ۲۸۱۱، کوسه، نبراسکا،C111، K12 و S149 ) به عنوان فاکتورهای آزمایشی در نظر گرفته شدند. پارامترهای تعداد برگ در گیاه، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، حجم ریشه، وزن خشک بخش هوایی و ریشه و غلظت کادمیم در ریشه و بخش هوایی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح کادمیم محلول غذایی، تاثیر منفی کادمیم بر ویژگی های مختلف آشکارتر شد. اعمال تیمار ۵٫۴ میلی گرم در لیتر کادمیم باعث کاهش ۲٫۶۱، ۵٫۳۷ و ۸٫۷۱ درصدی در طول ریشه، تعداد برگ و حجم ریشه و افزایش حدود ۵۲ و ۱۵۶ برابری میزان غلظت کادمیم در شاخساره و ریشه نسبت به تیمار شاهد شد. غلظت کادمیم شاخساره در تمامی ژنوتیپ های مورد مطالعه کمتر از غلظت این عنصر در ریشه بود. از نتایج این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری نمود که کادمیم سبب تغییر جدی در ویژگی های فیزیولوژیک و رشد گلرنگ گشته و بین ژنوتیپ های گلرنگ از این نظر تفاوت وجود دارد.