مقاله اثر کاتتر سرویکال و لامیناریا بر القای زایمان در حاملگی پست ترم: یک کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر کاتتر سرویکال و لامیناریا بر القای زایمان در حاملگی پست ترم: یک کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاتتر ترانس سرویکال
مقاله لامیناریا
مقاله القای زایمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: نظری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: هرمزی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: مدعوی محمدی هستی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در هر زمان قبل از شروع خود به خودی لیبر که منافع ختم حاملگی برای مادر و جنین بر منافع تداوم حاملگی برتری داشته باشد، القای زایمان اندیکاسیون دارد. وضعیت سرویکس و مطلوب بودن آن برای القای لیبر مهم است و در بسیاری از وضعیت های نیازمند القای زایمان قبل از شروع لیبر وضعیت سرویکس نامطلوب است با توجه به اهمیت وضعیت سرویکس در موفقیت القای زایمان، مطالعه حاضر جهت مقایسه دو روش آماده سازی سرویکس انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۱۰۰ بیمار با حاملگی گذشته از موعد به طور تصادفی به دو گروه ۵۰ نفری تقسیم شدند که در یک گروه کاتتر ترانس سرویکال و در گروه دیگر لامیناریا جهت آماده سازی سرویکس استفاده شد. سپس فاصله زمانی شروع القا تا ورود به فاز فعال زایمان و شروع القا تا زایمان و بروز عوارض در دو گروه ارزیابی شد.
یافته ها: از ۱۰۰ بیمار ۵۳ مورد (۵۳%) اول زا و ۴۷ مورد (۴۷%) چندزا بودند که همگی امتیاز کمتر از پنج داشتند. فاصله زمانی شروع القا تا ورود به فاز فعال زایمانی در گروه لامیناریا ۷٫۵۵±۲٫۳۳ ساعت و در گروه کاتتر ترانس سرویکال ۵٫۷±۲٫۶۷ساعت بود. همچنین فاصله زمانی شروع القا تا زایمان در گروه لامیناریا ۱۲٫۵±۴٫۹۰ ساعت و در گروه کاتتر ترانس سرویکال ۱۰٫۳±۴٫۳۵ ساعت بود که در هر دو مورد اختلاف معنادار وجود داشت (P=0.01) از نظر میزان بروز عوارض هیچ گونه اختلاف معناداری بین دو گروه درمانی کاتتر ترانس سرویکال و لامیناریا مشاهده نشد (P>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه به نظر می رسد که استفاده از کاتتر ترانس سرویکال جهت آماده سازی سرویکس کمک به القای زایمان مفید می باشد.