سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
راضیه ملایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
سعید اسلامیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف ازاین مطالعه بررسی اثر کاربرد زئولیت به عنوان اصلاح کننده ی خاک برجذب کادمیم درگیاه اسفناج تحت آبیاری با پساب حاو ۱۰ppm کادمیم می باشد مقادیر مختلف زئولیت ۰، ۱و۵ درصد وزنی به خاک اضافه و آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درگلخانه انجام شد نتایج نشان داد که کاربرد زئولیت در مقدار ۱% سبب کاهش غلظت کادمیم در گیاه شد این تیمار سبب کاهش درصد کادمیم قابل عصاره گیری با DTPA درخاک نیز شد اما افزودن ۵% از این نوع زئولیت به دلیل افزایش شوری خاک سبب افزایش غلظت کادمیم گیاه شد که این افزایش نسبت به شاهد معنی دار نبود.