سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی قربان پور ارانی – دانشیارگروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
علی اکبر مصلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
رضا کلاه چی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
احمد غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این پژوهش اثر چیدمان و انباشتگی نانولوله در پایداری پیچشی سیلندر جدار نازک تقویت شده توسط نانولولههای کربنی بررسی شده است. با فرض رفتار الاستیک، نانوکامپوزیت از قانون هوک پیروی میکند. با استفاده ازمعادلات کرنش-تغییر مکان دانل، تعادل غیر خطی و قانون هوک، معادله حاکم بر سازه بدست می آید. خواص الاستیک نانولولههای کربنی که بصورت مستقیم با جایگیری تصادفی و تراکم زیاد در پلیمر چیده شده اند، محاسبه می گردد. بار بحرانی با در نظر گرفتن این خواص برای شرط مرزی ساده و گیر دار در دو انتهای پوسته، محاسبه می شود. نتایج حاصله نشان میدهد با افزودن درصدکمی نانولوله به پلیمر، سازه بار بحرانی پیچشی بیشتری را تحمل مینماید. با در نظر گرفتن اثر دو پارامتر انباشتگی نانولوله x ,zدر پلیمر مشخص گردید که هر چقدر نانولوله در پلیمر یکنواختترتوزیع گردد سازه رفتار پایدارتری خواهد داشت.