مقاله اثر چهار هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز-۱ و نیم رخ لیپیدی مردان چاق غیر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر چهار هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز-۱ و نیم رخ لیپیدی مردان چاق غیر ورزشکار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله تمرین استقامتی
مقاله پاراکسوناز-۱
مقاله لیپوپروتئین کم چگال
مقاله لیپوپروتئین پر چگال
مقاله مرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموزاده مهدیرجی طالب
جناب آقای / سرکار خانم: براری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پاراکسوناز-۱ عامل مهم جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها و تشکیل اکسید لیپوپروتئین کم چگال است. مطالعات متناقضی از اثر فعالیت بدنی بر پاراکسوناز-۱ وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر چهار هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز-۱ و نیم رخ لیپیدی مردان چاق غیرورزشکار انجام شد.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی ۱۶ مرد چاق غیر ورزشکار سالم به صورت تصادفی در دو گروه هشت نفری کنترل و مداخله قرار گرفتند. افراد گروه مداخله به مدت چهار هفته، هفته ای سه جلسه با شدت ۸۰-۶۵ درصد ضربان قلب بیشینه به دویدن استقامتی تناوبی پرداختند. نمونه گیری خون ۴۸ ساعت قبل از اولین جلسه تمرین و ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین در حالت ناشتا ۱۲ ساعته انجام شد و سطح سرمی پاراکسوناز-۱ و نیم رخ لیپیدی شامل کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین کم چگال و لیپوپروتئین پر چگال با روش ELISA اندازه گیری شدند.
یافته ها: غلظت پاراکسوناز-۱ بعد از دوره تمرین در گروه مداخله ۱۵٫۵۷ درصد افزایش (P<0.05) و در گروه کنترل ۱۹٫۲۵ درصد کاهش غیرمعنی دار داشت. در انتهای مطالعه و مقایسه برون گروهی، غلظت سرمی پاراکسوناز-۱ در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش آماری معنی دار نشان داد (P<0.05). در انتهای مطالعه و مقایسه برون گروهی سطح سرمی لیپوپروتئین کم چگال در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش آماری معنی داری یافت (P<0.05).
نتیجه گیری: چهار هفته تمرین استقامتی سبب افزایش غلظت سرمی پاراکسوناز-۱ و کاهش لیپوپروتئین کم چگال مردان چاق گردید.