مقاله اثر چهار هفته بی تمرینی پس از تمرینات سرعتی شدید بر عوامل خطرزای آسیب های التهابی آتروژنز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر چهار هفته بی تمرینی پس از تمرینات سرعتی شدید بر عوامل خطرزای آسیب های التهابی آتروژنز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین سرعتی
مقاله بی تمرینی
مقاله آسیب های التهابی
مقاله مولکول چسبان بین سلولی
مقاله میانجی های التهابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقرنسی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گائینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کردی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رواسی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی وطنی داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، مطالعه اثر چهار هفته بی تمرینی پس از هشت هفته تمرین سرعتی شدید بر عوامل خطرزای آسیب های التهابی آتروژنز بود. به این منظور ۴۲ سر موش نر ۳ ماهه نژاد ویستار به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (۲۴=تعداد با وزن ۷±۲۱۰ گرم) و کنترل (۱۸=تعداد با وزن ۳±۲۱۱ گرم) قرار گرفتند. برنامه تمرینی ابتدا به مدت ۱۲ هفته و هفته ای ۳ جلسه، با مدت و شدت مشخص بین ۸۵ تا ۱۰۰ درصد و فراتر از ۱۰۰ درصد (VO2max) اجرا شد. پس از ۲۴ جلسه تمرین، ۶ سر موش از آزمودنی های این گروه، بی تمرینی را تجربه کردند تا آثار بی تمرینی بررسی شود. خونگیری پس از ناشتایی در مراحل مختلف تمرین با شرایط مشابه انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف، اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی LSD و آزمون t مستقل تحلیل شدند. نتایج نشان داد مقادیر متغیرهای گروه تمرینی در مراحل مختلف پژوهش افزایش یافته است که پس از ۳۶ جلسه تمرین معنی دار بود (P=0.004) sICAM-1، IL-1b (P=0.023)،(P=0.040) TNF-a . همچنین مشخص شد، پس از چهار هفته بی تمرینی، شاخص های التهابی کاهش غیرمعنی داری یافتند(P=0.152) sICAM-1، IL-1b (P=0.063)،(P=0.099) TNF-a ، اما آثار بی تمرینی در مقایسه با گروه تمرینی معنی دار بود(P=0.024) sICAM-1 ،(P=0.037) IL-1b ، .(P=0.018) TNF-a به طور کلی، می توان گفت چهار هفته بی تمرینی به دلیل توقف تمرینات سرعتی شدید، ممکن است عوامل خطرزای آسیب های التهابی آتروژنز را کاهش دهد.