مقاله اثر چرخش سرریز – دریچه نیم استوانه ای بر میزان افت کارمایه و ضریب بده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: اثر چرخش سرریز – دریچه نیم استوانه ای بر میزان افت کارمایه و ضریب بده
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخش
مقاله سازه ترکیبی
مقاله نیم استوانه
مقاله افت کارمایه
مقاله ضریب بده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودیان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سوری ارمغان
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی فر سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از سازه هایی که در نهرها می تواند جایگزین سرریز و دریچه شود، سازه ترکیبی سرریز – دریچه می باشد. سرریز – دریچه نیم استوانه ای، به دلیل انحنای سطح سرریز، و در نتیجه آن چسبیدن تیغه جریان به بدنه سازه، دارای ضریب بده بیشتری نسبت به سرریز – دریچه لبه تیز است. در سازه سرریز – دریچه، نسبت بده عبوری از سرریز و دریچه بستگی به موقعیت سازه دارد. در این مطالعه، هیدرولیک جریان عبوری از نمونه فیزیکی سرریز – دریچه نیم استوانه ای، که پیرامون محوری خارج از مرکز نیم استوانه چرخیده، بطوری که ارتفاع بازشدگی دریچه ثابت باقی مانده، بررسی شده است. آزمایشها در نهری با مقطع مستطیلی و افقی به طول ۵ متر، عرض ۷۵ میلی متر در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گشته است. از لوله های PVC با پنج قطر ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۵ میلی متر جهت ساختن نمونه های فیزیکی سازه ترکیبی سرریز – دریچه نیم استوانه ای بهره وری گردیده است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از این می باشند که بیشترین و کمترین ضریب بده به ترتیب در زوایای ۳۳۰ و ۹۰ درجه، و بیشترین و کمترین میزان افت کارمایه به ترتیب در زوایای ۹۰ و ۱۸۰ درجه رخ می دهند. همچنین، نتایج نشان دادند که علاوه بر زاویه قرارگیری انحنای نیم استوانه نسبت به افق، قطر سازه نیز بر ضریب بده و میزان افت کارمایه عبوری از سازه ترکیبی نیم استوانه ای موثر می باشد، به علاوه، برازشی تجربی جهت برآورد بده عبوری ارائه شده است.