مقاله اثر چرای دام بر تنوع، غنای گونه ای و برخی مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر چرای دام بر تنوع، غنای گونه ای و برخی مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرای دام
مقاله تنوع شانون- وینر
مقاله قرق
مقاله نیتروژن خاک
مقاله کربن آلی
مقاله حوزه آبخیز واز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی پریا
جناب آقای / سرکار خانم: عرفان زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر میزان چرا و بهره برداری از مراتع افزایش یافته است. لذا مطالعه بر روی تغییراتی که در اثر چرای بی رویه بر برخی ویژگی های پوشش و خاک بوجود آمده ضروری به نظر می رسد. جهت مطالعه بر روی چگونگی مدیریت چرای دام از سال ۱۳۸۰، قرق تحقیقاتی در علفزارهای حوزه آبخیز واز ایجاد گردیده است. این مطالعه با هدف مقایسه تنوع، غنای گونه ای و مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک بین منطقه چرا شده و قرق انجام شد. نمونه برداری خاک و پوشش به روش تصادفی- سیستماتیک صورت گرفت و ۴ ترانسکت در داخل و ۴ ترانسکت در خارج قرق (جمعا ۲۸ پلات در هر طرف) مستقر و نمونه خاک برداشت شد. همچنین ویژگی های پوشش در هر پلات ثبت شد. نتایج نشان داد که میانگین درصدهای نیتروژن، کربن و تخلخل خاک در منطقه چرا شده به ترتیب با مقادیر ۰٫۲۸، ۰٫۱۳ و ۴۰٫۶۲ به طور معنی داری کمتر از میانگین همین درصدها با مقادیر ۰٫۵۴، ۰٫۱۸ و ۶۰٫۸۹ در منطقه قرق بود. بر عکس، میانگین فاکتورهای هدایت الکتریکی، اسیدیته، وزن مخصوص ظاهری و درصد رطوبت نسبی در منطقه چرا شده به ترتیب با مقادیر ۰٫۹۸، ۸٫۵۷، ۱٫۶۳ و ۲۱٫۳۵ به طور معنی داری بیشتر از میانگین همین فاکتورها با مقادیر ۰٫۷۸، ۵٫۹۳، ۱٫۳۳ و ۱۲٫۵۳ در منطقه قرق بودند. چرای دام باعث افزایش تنوع با میانگین ۳٫۴۱ در مقابل ۲٫۶۷ شده بود. این در حالی بود که چرای دام با افزایش گونه هایی با خوشخوراکی کمتر (کلاس III) که با میانگین ۴۷٫۹۵ درصد بیشترین فراوانی را در منطقه چرا شده داشتند باعث افزایش تنوع شده بود. گونه های کلاس II در منطقه قرق با میانگین ۵۱٫۳۴ درصد بیشترین فراوانی را داشتند. نتایج نشان داد که درصد نسبی گونه ها در سیستم ران کایر به طور معنی داری بین منطقه چرا شده و قرق متفاوت بودند.