مقاله اثر چای کومبوجا بر اسیب کبدی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر چای کومبوجا بر اسیب کبدی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چای کومبوجا
مقاله تیواستامید
مقاله کبد
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کبیری نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگردارابی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: محزونی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: چای کومبوجا، چای شیرین شده با شکر و حاصل فرایند تخمیر ناشی از وجود استیک اسید باکتری و مخمر است. این مطالعه به منظور تعیین اثر چای کومبوجا بر اسیب کبدی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۲۰ سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی در گروه های کنترل، کنترل مثبت دریافت کننده ۴۰۰mg/kg تیواستامید به مدت دو هفته، گروه درمانی کومبوجا که ابتدا با ۴۰۰mg/kg تیواستامید و سپس چای کومبوجا تیمار شدند و گروه پیشگیری کومبوجا که ابتدا با کومبوجا (۵۰mg/kg) به مدت سه هفته و سپس با ۴۰۰mg/kg تیواستامید تیمار شدند. سطح انزیم های امینوترانسفراز، الانین ترانسفراز، الکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز و بیلی روبین توتال اندازه گیری شد. مطالعه هیستوپاتولوژیک نمونه های کبد گروه های مورد مطالعه با استفاده از رنگ امیزی H&E انجام شد.
یافته ها: سطح انزیم های امینوترانسفراز، الانین ترانسفراز، الکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز و بیلی روبین توتال در گروه تیواستامید نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (P<0.05). در حالی که کومبوجا در گروه های درمانی و در گروه پیشگیری موجب کاهش معنی داری در سطح سرمی انزیم ها در مقایسه با گروه کنترل مثبت گردید (P<0.05). تغییرات هیستوپاتولوژیک سلول های کبدی شامل افزایش میتوز و اپاپتوز در گروه تیواستامید ایجاد شد که این تغییرات در گروه های مصرف کننده چای کومبوجا کاهش داشت.
نتیجه گیری: چای کومبوجا دارای اثرات حفاظتی و درمانی در برابر مسمومیت کبدی ناشی از تیواستامید در موش است.