سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محدثه وهاب زاده – رشت،میدان انتظام،مجتمع اداری،پارک علم و فناوری،شرکت فن آوران برنج ن
سیده ارحامه فلاح شمسی – رشت،میدان انتظام،مجتمع اداری،پارک علم و فناوری،شرکت فن آوران برنج ن
سکینه گلستانی –
مسعود اصفهانی –

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر پیش پز کردن پاربویلینگ شلتوک بر کاهش ضایعات تبدیل و بهبود خواص تغذیه ای سه رقم برنج علی کاظمی، هاشمی و خزر در سال ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شود. نوع آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بود. در این آزمایش چهار صفت راندمان تبدیل برنج سالم راندمان تبدیل کل، میزان برنج خرد و میزان عناصر آهن، روی و پتاسیم دانه اندازه گیری شودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که به طور کلی برنج رقم هاشمی از نظر راندمان تبدیل برنج سالم ۵۶٫۶ درصد، راندمان تبدیل کل ۴ ، ۷۰ درصد و میزان برنج خرد ۱۹٫۵ درصد در حالت پاربویل نشده در سطح بالاتری نسبت به دو رقم دیگر قرار داشت. بعد از پاربویلینگ نیز این صفات ارتقا یافته و به ترتیب با ۴ ،۶ درصد و ۲٫۰۵ درصد افزایش در راندمان تبدیل برنج سالم و راندمان تبدیل کل و ۶٫۵ درصد کاهش در میزان برنج خرد، در سطح بالاتری نسبت به دو رقم دیگر قرار گرفت. رقم خزر نیز در صفات نام برده شده پیش از پاربویلینگ مشابه رقم علی کاظمی بود، اما بعد از پاربویلینگ میزان این صفات بهبود یافت و راندمان تبدیل برنج سالم، راندمان تبدیل کل، میزان برنج خورد آن بوه ترتیب به ۵۲٫۲ و ۷۰٫۴ و ۲۵٫۲ درصد رسید. در این آزمایش تاثیر پاربویلینگ بر تغییرات محتوای پتاسیم دانه معنی دار بود. محتوای آهن و پتاسیم دانه در هر سه رقم برنج افزایش داشته و به ترتیب به ۲/۱ و ۱۹۰ میلی گرم در ۱۰۰ گرم در رقم علی کاظمی رسید.