سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا بابائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
فرخ رحیم زاده خویی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سعید اهری زاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

برای ارزیابی اثرپیش تیمار هورمونی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سیاه آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز درسال ۱۳۹۰ بصورت فاکتوریل و درقالب طرح بلوکهایکامل تصادفی درسه تکرار و با دو فاکتور اجرا شد عامل اول در هفت سطح شامل پیش تیمار بذر با تنظیم کننده های رشد جیبرلین و کینتین با غلظتهای ۰و.۱۰و۵۰و۱۰۰ میلی گرم درلیتر و عامل دوم شامل مدت زمان اعمال پیش تیمار دردو سطح ۱۲و ۲۴ ساعت بود نتایج بدست آمده نشان داد که اثرپیش تیمار هورمونی و مدت زمان اعمال آن درارتباط با عملکرد و اجزا عملکرد درسطح ۱ درصد معنی دار بود عموما اثر پیش تیمار هورمونی برعملکرد و اجزا عملکرد زیره سبز درغلظت ۱۰ میل یگرم درلیتر از هریک ارتنظیم کننده های رشدی به مدت ۲۴ساعت مفیدتراز سایرتیمارها بود.