سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مهدی ناصر علوی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرم
سید محمد جواد اروین – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
خسرو منوچهری کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی یعقوبی – عضو هیئت علمی مرکز بین المللیعلوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کر

چکیده:

آب مهمترین فاکتور محیطی است که رشد و نمو گیاه را از طریق فرایندهای فیزیولوژیکی تحت تاثیر قرار میدهد. نیتریک اکسید NO موالکول سیگنال مهمی است که در چندین فرایند سلولی و پاسخ به تنش های زیستی و غیرزیستی دخالت دارد. در این پژوهش از پیش تیمار ۱۰۰ میکرومول در لیتر ، سدیم نیترو پروساید SNP به عنوان رها کننده نیتریک اکسید و ۱۰۰ میکرومول ترکیب پالاینده آن ، متیلن بلو methylene blue به مدت ۴۸ ساعت در گیاهان شاهد و گیاهانی که تحت تنش خشکی که توسط پلی اتیلن گلیکول PEG 15/4 درصد در محیط هیدروپونیک ایجاد شده بود استفاده گردید و نقش NO در برخی پاسخهای بیو شیمیایی به تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. داده های این نطالعه نشان داد که پبش تیمار SNP سبب کاهش معنی دار پراکسیداسیون لیپیدها و افزایش شاخص پایداری غشاء در گیاهان تحت تنش خشکی گردید. همچنین افزایش پرولین در گیاهان تحت تنش مشاهده شد . پیش تیمار SNP توام با Methylen blue اثر حفاظتی SNP را خنثی کرد و این نشان داد که اثر حفاظتی SNP مربوط به NO رها شده می باشد. به نظر می رسد که اثرات حفاظتی NO در شرایط تنش ممکن است مربوط به توانایی این ماده در مقابل با گونه های فعال اکسیژن ROS و کاهش صدمان اکسیداتیو باشد.