سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مهدی ناصر علوی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرم
سید محمد جواد اروین – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
خسرو منوچهری کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی یعقوبی – عضو هیئت علمی مرکز بین المللیعلوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کر

چکیده:

محدودیت رشت گیاه در اثر خشکی ناشی از کمبود اب به دلیل فعایت های خسارت زا در فرایند های فیزیولوژیکی و بیوشکیایی گیاه است . اثر ثانیه ی کمبود اب و تنش شوری ف افزایش گونه هایفعال اکسیزن ROS می باشد . سالیسیلیک اسید یک ملوکول سیگنال شناخته شده است که نقشی کلسدی در پاسخ دفاعی بر تنش های محیطی و غیر محیطی دارد . نشان داده شده است ه غلظت های مناسب سالیسیلیک اسید خارجب باعث افزایش کارایی سیستم انتی اکسیدان گیاه می گردد. در این پژوهش از پیشتیمار ۱۰۰ میکرو مول در لیتر ، سالیسیلیک اسید SA به مدت ۲ روز در گیاهان شاهد و تحت تنش خشکی که توسط پلی اتلین گلیکول PEG 15/4 درصد در محیط هیدروپونیک ایجاد شده بود استفاده گردید و نقش SA در برخی پاسخ های بیوشیکیایی به تنش خشکی مورد بررسی قرار گزفت. داده های این مطالعه نشان داد که پیشتیمار SA سبب کاهش معنی دار پراکسیداسیون لیپید ها و افزایش شاخص پایداری غشاء در گیاهان حت تنش خشکی گردید . همچنین باعث افزایش کرولین و میزان کلوروفیل در گیاهان تحت تنش شد. به نظر می رسد که اثرات حفاظتی SA در شرایط تنش ممکن است مربوط به توانیی این ماده در مقابل گونه های فعال اکسیزن ROS و کاهش صدمات اکسیداتیو و افزایش مقدار کلوروفیل باشد.