سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ژاله حقیقت – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی
سعید خماری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر پیش تیمار بذر بر روی برخی ویژگی های فیزیولوژیک سورگوم علوفه ای در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سال ۱۳۸۹ در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید. سه روش پیش تیمار (شامل اسموپرایمینگ با محلول MPa 0/6- پلی اتیلن گلایکل، هالوپرایمینگ با محلول ۴۰ میلی مولار NaCl و هورمون پرایمینگ با محلول ۰/۵ میلی مولار سالیسیلیک اسید) به همراه شاهد شاهد و تنش شوری در سطوح ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار اعمال گردید. در این بررسی قندهای محلول، هدایت روزنه ای و شاخص کلروفیل اندازه گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که روش های پیش تیمار بر میزان قندهای محلول و شاخص کلروفیل تاثیر معنی دار نداشت در حالی که بر هدایت روزنه ای اثر معنی دار داشت (۱%=α). همچنین اثر شوری بر هر سه فاکتور اندازه گیری شده معنی دار بود. (۵%=α)