سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشکان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه
عبدالصمد کلیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه
خدابخش پناهی کرد لاغری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه
رحمت الله کریمی زاده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم گچساران

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی اثر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی، سبز شدن و استقرار گیاهچه عدس در شرایط تنش شوری به FLIP 1389 صورت گرفت. بذور دو لاین (- ۲۰۰۷ – صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سال زراعی ۹۰ و دو رقم (گچساران و کیمیا) عدس به مدت ۱۲ ساعت تحت تیمار اسموپرایمینگ با محلول پلی (FLIP 2007-103L 12 و L اتیلن گلیکول قرار داده شد. سپس شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور پرایم شده و بدون پرایم تحت ۴ سطح تنش شوری ۱۰ و ۱۵ دسی زیمنس بر متر) مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثرشوری بر روی تمامی صفات مورد بررسی در ،۵ ،۰) سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بوده به طوری که با افزایش درصد شوری کلیه مؤلفه های جوانه زنی کاهش یافت، همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که پرایمینگ بذر سبب افزایش قابل ملاحظه کلیه صفات مورد بررسی اعم از درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن تر و وزن خشک گیاهچه در چهار سطح شوری شده است