سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

متین جامی معینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گروه زراعت و اصلاح نباتات سبزوار ایران
نوید رضا برهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گروه زراعت و اصلاح نباتات سبزوار ایران
علی اصغر داورزن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گروه زراعت و اصلاح نباتات سبزوار ایران
موسی الرضا حکم آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گروه زراعت و اصلاح نباتات سبزوار ایران

چکیده:

اثرات آللوپاتیک علفهای هرز، از جمله عوامل محدود کننده تولید محصولات زراعی می باشند. داتوره یکی از مهمترین علف های هرز مشکل آفرین در مزارع گیاهان صنعتی و حبوبات محسوب می شود. فعالیت آللوپاتی داتوره با آلکالوئیدهای سمی آزاد شده از پوسته بذر یا گیاهچه های آن در ارتباط است. بررسی و شناسایی ترکیباتی که قادر به کاهش حساسیت محصولات زراعی نسبت به تنش باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر خصوصیات چوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های نخود تحت شرایط آللوپاتی داتوره، در بهار سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه تحقیقات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرج کاملا تصادفی با سه تکرار اجراء گردید. در این ازمایش ، پس ار پیش تیمار بذرو نخود در محلولهای اسید سالیسیلیک ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۰/۷۵ میلی مولار، جوانه زنی و رشد گیاهچه ها در غلظت مختلف عصاره آللوپاتیک داتوره (صفر و ۲۵ و ۵۰ و ۷۵) مورد ارزیابی قرار گرفت. پیش تیمار بذور با اسید سالیسیلیک تاثیری بر درصد جوانه زنی نداشت ، اما باعث افزایش سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه تحت شرایط آللوپاتی داتوره گردید. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص قدرت گیاهچه، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه نخود در سطوح مختلف آللوپاتی داتوره به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت.