سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
پژمان قاسمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ار
آزاداه سبز علی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور
مهسا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

به منظور اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه های بادیان رومی تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت در بهار سال ۹۰ اجرا شد . پس از خیساندن در محلول های ( ۰ و ۲۰۰ و ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر) سالیسیلیک اسید به مدت ۱۲ ساعت ، جهت جوانه زنی در شرایط تنش شوری، به پتری دیش های حاوی ۱۰ میلی لیتر محلول NaCl با غلظت های ( ۰ و ۴- و ۶- و ۸- مگا پاسکال) منتقل شد. پس از جوانه زنی درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساق چه و وزن تر و خشک گیاهچه ها مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد تنش شوری در غلظت های پایین موجب افزایش جوانه زنی شد که به سبب ماهیت شور پسند بادیان رومی بود ولی سطوح بالای شوری (۸-مگاپاسکال) سبب کاهش درصد جوانه زنی به میزان ۱۴/۲۸ درصد نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین مشاهده شد سالیسیلیک اسید اثر مثبتی بر جوانه زنی داشته و در تیمارهای تنش دیده سبب افزایش جوانه زنی گردید. استفاده از سالیسیلیک اسید موجب افزایش رشد طولی ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک گیاهچه ها در غلظت های بالای شوری که موجب کاهش رشد شده بود، گردید و میزان تاثیر تنش شوری را در غلظت های بالای نمک کاهش داد.