سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد استاجی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت
نسرین فرهادی –
کبری خلج –
محمدکاظم سوری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بمنظور بررسی اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه های ماریتیغال تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۹۰-۸۹ طراحی شد. بذرهای ماریتیغال رقم Budakalaszi پس از خیساندن در محلول های (۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ میلی گرم در لیتر) سالیسیلیک اسید به مدت ۱۲ ساعت، جهت جوانه زنی در شرایط تنش شوری، به پتری دیش های حاوی ۱۰ میلی لیتر محلول NaCl با غلظت های (۰، ۴-، ۶- و ۸- مگاپاسکال) منتقل شد. پس از جوانه زنی درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن تر و خشک گیاهچه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد تنش شوری در غلظت های پائین موجب افزایش جوانه زنی شد که به سبب ماهیت شورپسند بودن ماریتیغال بود ولی سطوح بالای شوری (۸- مگاپاسکال) سبب کاهش درصد جوانه زنی به میزان ۱۵/۳۴% نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین مشاهده شد سالیسیلیک اسید اثر مثبتی بر جوانه زنی داشته و در تیمارهای تنش دیده سبب افزایش جوانه زنی گردید. استفاده از سالیسیلیک اسید موجب افزایش رشد طولی ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک گیاهچه ها در غلظت های بالای شوری که موجب کاهش رشد شده بود، گردید و میزان تاثیر تنش شوری را در غلظت های بالای نمک کاهش داد.