سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین شیخ سفلی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهر
تکتم السادات تقوی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران
ایمان سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهر

چکیده:

در این پژوهش اثر ۸ پیش تیمار و ۲ روش (آون ۵۰ درجه و سایه) بر زمان خشک کردن توت سفید و کیفیت آن بررسی شد. تیمارها عبارت بودند از، ۱- مخلوط اتیل اولئات و کربنات پتاسیم (AEEO) و ۲- محلول اسید اسکوربیک و محلول AEEO و ۳- محلول اسید سیتریک و محلول AEEO و ۴- آب مقطر ۸۰ درجه و آب مقطر ۲۵ درجه، ۵- سود با دمای ۸۰ درجه و آب مقطر ۲۵ درجه، ۶- روغن زیتون و کربنات پتاسیم، ۷- آب مقطر ( شاهد)، ۸- آب مقطر ۸۰ درجه سانتیگراد و محلول AEEO در کل میوه های درون آون سریعتر از سایه خشک شدند، اما کیفیت در این روش به مراتب کمتر از خشک کردن در سایه بود و میوها تغییر رنگ دادند. بیشترین زمان خشک شدن مربوط به تیمارهای ۴ و ۷ بود و کمترین زمان را تیمار ۸ و سپس ۵ به خود اختصاص دادند که از نظر کیفیتی بدترین رنگ و طعم را داشتند. تیمارهای ۲ و ۳ از نظر زمانی در حد وسط قرار گرفتند اما بیشترین کیفیت و شفاف ترین رنگ مربوط به آنها بود. بنابراین توصیه میگردد برای خشک کردن از دمای کمتر و پیش تیمار حاوی آنتی اکسیدان استفاده شود.