مقاله اثر پیش درمانی با ۳۰۰ میلی گرم پره گابالین خوراکی بر درد و مصرف مخدر پس از عمل در بیماران تحت اعمال جراحی الکتیو ارتوپدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بیهوشی و درد از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر پیش درمانی با ۳۰۰ میلی گرم پره گابالین خوراکی بر درد و مصرف مخدر پس از عمل در بیماران تحت اعمال جراحی الکتیو ارتوپدی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بی حسی نخاعی
مقاله پره گابالین
مقاله جراحی ارتوپدی
مقاله درد پس از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری نبی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی نژاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پالیزکار مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: پور‌رضا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادنیا حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: روش اداره چند وجهی برای بهبود درد پس از عمل پیشنهاد می شود. پره گابالین به عنوان یک آنالوگ گاما آمینو بوتیریک اسید نشان داده شده است که اثرات تسکینی بر درد پس از عمل دارد. این مطالعه تصادفی شده دوسو کور اثر پیش درمانی با پره گابالین را بر درد و مصرف مخدر پس از عمل در بیماران تحت اعمال جراحی الکتیو ارتوپدی مورد ارزیابی قرار داده است.
مواد و روش ها: ۶۰ بیمار با کلاس انجمن بیهوشی امریکا ۱ یا ۲ که کاندید اعمال جراحی الکتیو ارتوپدی تحت بی حسی نخاعی بودند، به صورت تصادفی در ۲ گروه قرار گرفتند. گروه اول، ۳۰۰ میلی گرم پره گابالین و گروه ۲ کپسول دارونما دریافت می کردند. پمپ کنترل کننده بی دردی با کنترل بیمار آماده شده با سوفنتانیل جهت درد پس از عمل به هر ۲ گروه متصل می شد. نمره بندی عددی درد، مصرف مخدر و عوارض جانبی نظیر تهوع به مدت ۱۲ ساعت پس از عمل ثبت گردید. (P<0.05) معنی دار تلقی می شد.
یافته ها: مقیاس دیداری درد در ریکاوری، ۶ و ۱۲ ساعت پس از عمل در گروه پره گابالین به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از گروه دارونما بود (P<0.05). مصرف پتیدین هم به شکل معنی داری در گروه پره گابالین کمتر بود (P<0.05).
نتیجه گیری: تجویز تک دوز خوراکی ۳۰۰ میلی گرم پره گابالین یکساعت قبل از اعمال جراحی انتخابی ارتوپدی تحت بی حسی نخاعی، درد و مصرف مخدر پس از عمل را کاهش می دهد.