مقاله اثر پیری تسریع شده بذر بر جوانه زنی و مولفه های رشد گیاهچه های سه رقم کلزا (Brassica napus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۹۷ تا ۴۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر پیری تسریع شده بذر بر جوانه زنی و مولفه های رشد گیاهچه های سه رقم کلزا (Brassica napus)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنیه بذر
مقاله جوانه زنی
مقاله زوال بذر
مقاله شرایط انبارداری بذر
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: کایدنظامی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی دهنوی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: یدوی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمون پیری تسریع شده یکی از مهمترین آزمون های استفاده شده برای ارزیابی پتانسیل فیزیولوژیکی گونه های مختلف بذور و تهیه اطلاعاتی از درجه سازگاری آنها می باشد. در این بررسی اثر زوال بذر (آزمون پیری تسریع شده) بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاهی در سه رقم کلزا مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون پیری بذر بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه دمای ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درجه سانتی گراد و چهار دوره ۲۴، ۷۲، ۱۲۰ و ۱۴۴ ساعته در رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد روی ۳ رقم کلزا (SLM، زرفام و الایت) با ۳ تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که تنش پیری بذر و برهم کنش رقم، دما و زمان تسریع پیری بر صفات جوانه زنی بذر شامل درصد، سرعت و شاخص جوانه زنی، مدت زمان لازم تا رسیدن به ۵۰ درصد حداکثر جوانه زنی و بنیه بذر اثر معنی داری داشت. در کل با افزایش دما و زمان زوال بذر میزان صفات جوانه زنی و رشد گیاهچه ازجمله طول و وزن خشک ساقه چه و ریشه چه و ضریب آلومتری ارقام کلزا کاهش یافت. در بین ارقام مورد آزمایش رقم زرفام دارای صفات جوانه زنی و مولفه های رشد گیاهچه بالاتری نسبت به دو رقم دیگر بود که این برتری در تنش پیری بذر نیز تداوم یافت. به طوری که میزان جوانه زنی رقم زرفام، الایت و SLM در شرایط ۴۰ درجه سانتی گراد و ۱۴۴ ساعت زوال به ترتیب از ۸۰ به ۶۴ و ۲۹ درصد کاهش یافت. در نتیجه بین ارقام مورد نظر در شرایط انبارداری طولانی و آب و هوای گرم و مرطوب رقم زرفام و SLM به ترتیب بیشترین و کمترین کیفیت بذر و مقاومت به شرایط انبارداری را دارا بودند.