سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد میرزایی – استادیار دانشگاه ایلام
مسعود بازگیر – استادیار دانشگاه ایلام
حسن جهانی – کارشناس ارشد محیط زیست، اداره کل محیط زیست استان ایلام

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر گونه درختچه ای سماق (Rhus coriaria) بر عوامل خاکی و تنوع زیستی گونه های علفی زیر اشکوب انجام شده است. برای این منظور در منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ استان ایلام با استفاده از پلات هایی با ابعاد ۱۰۰ متر مربع در داخل و خارج از رویشگاه این گونه به صورت تصادفی پوشش گیاهی برداشت گردید. علاوه بر این در مرکز هر پلات از دو عمق ۱۰ – ۰ سانتیمتری و ۲۰ – ۱۰ سانتیمتری نمونه گیری خاک انجام نیز انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که از نظر شاخص های تنوع زیستی اختلاف معنی داری بین منطقه دارای پوشش سماق و منطقه فاقد پوشش سماق وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد در عمق ۱۰-۰ سانتی متری میزان ماده آلی و پتاسیم در منطقه دارای پوشش سماق بیشتر از منطقه همجوار و بدون پوشش بود. در عمق ۲۰-۱۰ سانتی متری نیز میزان ماده آلی، نیتروژن، درصد رس درمنطقه دارای پوشش سماق نسبت به منطقه فاقد پوشش بیشتر ولی میزان کلسیم کمتر بود. به عبارتی می توان گفت که سماق بر شاخصه های تنوع زیستی گونه های زیر اشکوب تاثیر معنی داری نداشته در حالیکه بروی عناصر خاکی تاثیر معنی داری دارد.