سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پوریا زادنور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مرتضی خوشخوی – استاد تمام بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالرحمن رحیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه در صنعت گلکاری تمایل به تولید گل های بریدنی روبه افزایش است. مصرف گلایول به دلیل تنوع رنگ و عمر گلجائی بالایی که دارد درمراسم عزاداری و جشن در حال گسترش است. پلی آمین ها گروهی از آمین های با وزن مولکولی کم می باشند که در بسیاری از فرآین دهای زایشی و رویشی گیاهی شرکت دارند. در این آزمایش در دو مرحله حساس گل انگیزی ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر روی ، و ظهور گلچه ها، افشانه پلی آمین های پوترسین، اسپرمین و اسپرمیدین در غلظ تهای ۵۰ برگ های گلایول رقم ’وایت پروسپریتی‘ استفاده شد. با افزایش غلظت تیمار، صفات رویشی ارتفاع گیاه، تعداد و مساحت برگ و وزن تر و خشک برگ و ساقه و همچنین صفات زایشی تعداد کل گلچ هها، نسبت تعداد گلچ ههای باز به بسته، ارتفاع سنبله، قطر و وزن تر و خشک گلچ هها افزایش یافت. در بین پلی آمین ها، اسپرمین با غلظت ۱۵۰ میلی گرم در لیتر بیشترین اثر را در ویژگی های زایشی و رویشی داشت.