مقاله اثر پماد حاوی عصاره پترولیوم اتری ریشه گیاه .Onosma dichroanthum Boiss بر التیام زخم باز پوستی ایجاد شده در موش های صحرایی نر به روش کشش پذیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: اثر پماد حاوی عصاره پترولیوم اتری ریشه گیاه .Onosma dichroanthum Boiss بر التیام زخم باز پوستی ایجاد شده در موش های صحرایی نر به روش کشش پذیری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Onosma dichroanthum Boiss
مقاله التیام زخم
مقاله کشش پذیری
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرخانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزیان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پیریایی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آیت الهی سیدعبدالمجید
جناب آقای / سرکار خانم: سارمی ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: دادپی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: Onosma dichroanthum Boiss. متعلق به خانواده بوراژیناسه است و یکی از مهمترین گیاهان دارویی در شمال ایران به شمار می آید. این مطالعه به منظور تعیین اثر پماد عصاره پترولیوم اتری ریشه گیاه Onosma dichroanthum Boiss. بر التیام زخم باز پوستی ایجاد شده به شیوه جراحی در موش های صحرایی با استفاده از روش ارزیابی کشش پذیری انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۱۸ سر موش صحرایی نر بالغ به سه گروه شاهد، حامل و تجربی تقسیم شدند. در همه موش ها زخم برشی با ضخامت کامل پوست در جهت سری – دمی به طول ۲۰ میلی متر در ناحیه پشت ایجاد شد. موش ها در روز ۱۴ قربانی شدند. از زخم ها نمونه برداری شد و آزمایش بیومکانیکی از نوع کشش پذیری (tensiometery) روی آنها انجام و نیروی حداکثر (N)، سفتی ارتجاعی (N/mm2) و میزان کار انجام شده(N/mm)  محاسبه شد.
یافته ها: میانگین داده های آزمایش بیومکانیک نیروی حداکثر، سفتی ارتجاعی و میزان کار انجام شده در روز ۱۴ در بین گروه های شاهد، حامل و تجربی تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری: پماد حاوی عصاره پترولیوم اتری ریشه گیاه Onosma dichroanthum Boiss. اثری بر التیام زخم نداشت.