سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکرم آریان فر – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
رسول کدخدایی –
فخری شهیدی –
مهدی وریدی –

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی اثر غلظت صمغ وپلی فنولهای عصاره چای سبز برخصوصیات رئولوژیکی محلول هیدراته صمغ عربی می باشد به این منظور صمغ عربی درغلظت های ۳و۵و۷و۱۰و۱۵ درصد درآب دیونیزه وعصاره چای سبز حل شده و پس از هیدراتاسیون کشش سطحی دانسیته ویسکوزیته و رفتار جریان محلولهای هیدراته در کلیه غلظت ها اندازه گیری شدند نتایج نشان داد که تنها کشش سطحی محلول هیدراته عصاره چای سبز با محلول هیدراته آبی در سطح ۵ درصد با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند اما سایر خصوصیات رئولوژیکی اندازه گیری شده دردو محلول تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند ضمنا افزایش درصد صمغ تا سطح ۱۰ درصد درهر دو محلول هیدراته ویسکوزیته و رفتار جریان را بطور معنی داری تحت تاثیر قرار نداده است درحالیکه کشش سطحی و دانسیته در دو محلول تفاوت معنی داری با یکدیگر داشته اند.