سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی بیابانی گلوزان – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی،
اختر شکافنده – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی،

چکیده:

در این پژوهش اثر سه نوع پلی آمین (پوترسین، اسپرمین و اسپرمیدین)، بنزیل آدنین (BA) و برهمکنش آنها بر رشد قطعات گرهی انار ‘رباب’مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن پلی آمین ها به محیط کشت باعث کاهش تعداد شاخساره ها در مقایسه با کنترل شد، اما اختلاف شان معنی دار نبود. بیشترین طول شاخساره (۷/۰۸ سانتی متر) در ۱ میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین و ۱ میلی مولار پوترسین به دست آمد که با کنترل (بدون BA و پوترسین) اختلاف معنی داری نشان داد. به نظر می رسد که پلی آمین های خاصی در غلظت های ویژه ای در طی مراحل بحرانی از رشد و ریخت زایی گیاهان درون شیشه ای نیاز است.