سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا بمانا – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی واحد علوم و تحقیقات تهران
مسعود زاده باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وحید عبدوسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد امیریان مجرد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

برای حفظ و نگهداری کیفیت، بازار پسندی و تنظیم بازار، نگهداری میوه در سردخانه ضروری است. میوه گلابی یک میوه فرازگرا و حساس بوده و کیفیت و خصوصیات ظاهری آن تحت تأثیر محیط سردخانه قرار می گیرد. این تحقیق به منظور بررسی اثر پلیآمینها و سالیسیلیک اسید بر حفظ کیفیت، خصوصیات تغذیه ای و بازارپسندی گلابی رقم سبری صورت گرفت. در این بررسی میوهها با ۲ نوع پلیآمین اسپرمین و اسپرمیدین و هر یک با ۲ غلظت ۱ و ۱/۵ میلی مولار و ماده سالیسیلیک اسید با دو غلظت ۴ و ۸ میلیمولار به روش غوطهوری به ترتیب به مدت ۳ و ۵ دقیقه تیمار و در سردخانه با دمای ۰/۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی حدود ۸۵ درصد نگهداری شدند. اندازه گیری صفات در زمان ها ی ۸ و ۱۶ و ۲۰ هفته پس از انبار صورت گرفت و صفاتی از قبیل سفتی بافت، درصد رطوبت، ویتأمین ث، مواد جامد محلول ، اسیدیته قابل ، تیتراسیون ، تیتراسیونpH و پوسیدگی میوه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار پلیآمین باعث حفظ رطوبت در مقایسه با میوههای شاهد گردید. میوههای شاهد در دوره انبارداری میزان پوسیدگی بیشتری را در مقایسه با سایر تیمارها نشان دادند. تیمارهای سالیسیلیک اسید و پلیآمینها توانستند در حفظ سفتی بافت و ویتامین ث میوه های تیمار شده مؤثر باشند.