سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا بمانا – دانشجویان سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد امیریان مجرد – دانشجویان سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

حفظ و نگهداری کیفیت میوه در سردخانه ضروری است. میوه گلابی یک میوه فرازگرا و حساس بوده و کیفیت و خصوصیات ظاهری آن تحت تأثیر محیط سردخانه قرار میگیرد. این تحقیق به منظور بررسی اثر پلیآمینها بر حفظ کیفیت و خصوصیات تغذیهای گلابی رقم سبری صورت گرفت. در این بررسی میوهها با ۲ نوع پلیآمین اسپرمین و اسپرمیدین و هر یک با ۲ غلظت ۱ و ۱/۵ میلیمولار به روش غوطهوری به ترتیب به مدت ۳ دقیقه تیمار و در سردخانه با دمای ۰/۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی حدود ۸۵ درصد نگهداری شدند. اندازه گیری صفات در زمانهای ۸ و ۱۶ و ۲۰ هفته پس از انبار صورت گرفت و صفاتی از قبیل سفتی بافت، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، pH و ویتأمین ث میوه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای پلیآمینها توانستند در حفظ سفتی بافت و ویتامین ث میوه های تیمار شده مؤثر باشند.