سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سحر صداقت – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
مجید راحمی – استاد دانشکده کشاوزری دانشگاه شیراز، بخش علوم باغبانی
بهرام بانی نسب – استادیاردانشکده کشاوزری دانشگاه صنعتی اصفهان، بخش علوم باغبانی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف پلی آمین ها (پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین) به سه روش غوطه وری ریشه و محلول پاشی اندام هوایی و همچنین تیمار قطع نوک ریشه اصلی همراه با غوطه وری بر ریشه زایی و بهبود استق رار دانهال های پایه پسته‘بادامی ریز درآزمایش هایی در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که اسپرمیدین ۲ میلی مولار در روش محلول پاشی، بیشترین تعداد و طول ریشه را ایجاد نمود. بنابراین، این ماده ریشه های جانبی و باززایی آن ها را افزایش داده و ماده مؤثری در بهبود بقای ریشه های پسته می باشد.