سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه پیوستگان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علی نقی فرح بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی پاسخ کلزا به اثر پسمانی علفکش فورام سولفورون در قالب روش زیست سنجی آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸ اجرا شد. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با ۸ تیمار در ۴ تکرار انجام شد. تیمارها شامل غلظ تهای پسمانی کاربرد متداول علفکش فورام سولفورون ( ۲ لیتر در هکتار) در زراعت ذرت به ترتیب با فرض باقی ماندن ۰ و ۱ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۵۰ و ۱۰۰ درصد از این علفکش به صورت گرم ماده تجارتی در لیتر بود. برای انجام این آزمایش، گلدان هایی به قطر ۷ سانتی متر با خاک بدون کاربرد علفکش پر شدند . ۱۰ عدد بذر کلزا رقم هایولا در این گلدا نها کاشته شد . سپس غلظت های مختلف پسمانی علفکش فورام سولفورون محاسبه شد و به گلدان ها اضافه گردید . گلدا نها تا هشت هفته بعد از جوانه زنی در گلخانه نگه داری شدند. در زمان برداشت درصد جوانه زنی و فراسنجه های رشدی کلزا مانند طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه، تعداد برگ، طول برگ و دمبرگ اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و با نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که همه غلظت های پسمانی علفکش فورام سولفورون باعث کاهش معنی دار فراسنجه های رشدی کلزا نسبت به شاهد شد . با افزایش غلظت های پسمانی علفکش فورام سولفورون، میزان فراسنجه های رشدی کلزا به طور خطی کاهش یافت. در غلظت پسمانی ۱۰۰ درصد علفکش فورام سولفورون گیاهان کلزا به طور کامل نابود شدند. غلظ تهای بالای ۲۰ درصد باعث زردی بر گها و کوتاهی گیاهان کلزا شدند.