مقاله اثر پساب کارخانه پتروشیمی بر خصوصیات زراعی و شیمیایی گندم در منطقه بجنورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: اثر پساب کارخانه پتروشیمی بر خصوصیات زراعی و شیمیایی گندم در منطقه بجنورد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب
مقاله کارخانه پتروشیمی صفات کمی صفات کیفی
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروری شیما
جناب آقای / سرکار خانم: معزاردلان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خشنودیزدی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اختری ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر پساب کارخانه پتروشیمی بجنورد بر صفات کیفی و کمی گندم در سال زراعی ۱۳۸۷، آزمایشی به صورت گلدانی و در قالب طرح کاملا تصادفی در ۵ تیمار و ۳ تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد استفاده جهت آبیاری شامل T1: پساب رقیق نشده، T2: %75 پساب و ۲۵% آب معمولی، T3: %50 پساب و ۵۰% آب معمولی، T4: %25 پساب و ۷۵% آب معمولی، T5: آب معمولی (شاهد) بود. نتایج بدست آمده نشان دادند که استفاده از پساب در آبیاری تاثیر معنی داری بر مقدار نیتروژن دانه، پروتئین دانه و عملکرد دانه داشت به طوری که با افزایش نسبت پساب از تیمار ۵ تا ۱ مقدار نیتروژن دانه، پروتئین دانه و عملکرد دانه افزایش یافت. هر چند وزن هزار دانه، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ارتفاع ساقه در پایان رشد رویشی افزایش یافتند اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. نتایج بیانگر این بود که پساب را می توان به عنوان یک منبع آب برای آبیاری در نظر گرفت. همچنین آبیاری با پساب اثر زیان آوری روی گندم ندارد.