سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید رضا صفاری – استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محبوب صفاری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، دا
معصومه معاذالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید ب

چکیده:

به دلیل وجود طبیعت خشک و نیمه خشک ایران منابع آبی بسیار محدود می باشند، همین امر سبب روند رو به رشد استفاده از پساب فاضلاب شهری در ایران شده است. استفاده دراز مدت از پساب فاضلاب سبب تجمع عناصر سنگین، و در نهایت بروز آلودگی در خاک و آبهای زیرزمینی را سبب می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر پساب فاضلاب شهری بر شکل های شیمیایی روی و مس در دو خاک لوم شنی و رس شنی انجام گرفت. در این تحقیق از روش عصاره گیری دنباله ای جهت جداسازی شکل های شیمیایی روی و مس استفاده شد. فرمولهای مورد بررسی شامل شکلهای تبادلی، جذب سطحی، آلی، کربناتی تتمه و جمع شکل ها می باشند. نتایج بدست آمده نشان می دهد بیشترین شکل های شیمیایی روی و مس در شکل تتمه و کربناتی می باشد. که به طور کلی میانگین درصد نسبی شکل های روی و مس بدست آمده به ترتیب عبارت بودند از: جذب سطحی <تبادلی<آلی< کربناتی<<تتمه. همچنین نتایج نشان می دهد که کاربرد فاضلاب سبب افزایش فاکتور تحرک روی و مس در دو خاک رس شنی و لوم شنی شده است. ضرایب همبستگی بین ویژگیهای خاک و شکلهای مختلف روی و مس نشان می دهد که پ هاش، کربنات کلسیم معادل، ماده آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی، و مقدار رس موجود در خاک مهمترین عوامل در توزیع بین شکلهای شیمیایی روی و مس می باشند.