مقاله اثر پساب آبزی پروری برتنوع زیستی درشت بی مهرگان کفزی رودخانه دوهزار تنکابن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: اثر پساب آبزی پروری برتنوع زیستی درشت بی مهرگان کفزی رودخانه دوهزار تنکابن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رود خانه دو هزار تنکابن
مقاله ماکروبنتوز
مقاله شاخصهای زیستی
مقاله پساب آبزی پروری
مقاله کیفیت آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسگران کریمی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: آذری تاکامی قباد
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عباسپور روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر تنوع زیستی درشت بی مهرگان (ماکروبنتوزها) با استفاده از شاخص های زیستی در رودخانه دوهزار تنکابن در سال ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ در هفت ایستگاه و طی دوازده نوبت نمونه برداری با سوربر سطح ۰٫۱ متر مربع در سه تکرار صورت گرفت. نمونه های جمع آوری شده توسط فرمالین %۴ تثبیت و در آزمایشگاه جداسازی و شمارش گردید. در بررسی کفزیان، ۶۰ خانواده متعلق به ۱۸ راسته و هفت رده شناسایی شد. همزمان با نمونه برداری از فون بنتیک برخی از فاکتورهای فیزیکی شیمیایی نظیر دمای آب و هوا،pH ،DO (اکسیژن محلول)، BOD (خواست اکسیژن بیوشیمیایی) در ایستگاه ها اندازه گیری شد. نتایج تغییرات معنی داری را روی دما PH, BOD5 نشان داد (p<0.05) ولی تغییرات در اکسی‍‍ژن محلول در طول مدت بررسی معنی دار نبود (P>0.05) داده های بنتیک بصورت سنجه های ساختار جمعیتی شامل غنای EPT، نسبت فراوانی EPT به خانواده Chironomidae و شاخص تنوع شانون محاسبه گردید. آنالیز واریانس یک طرفه گروه های کفزی در بین ماه ها و ایستگاه ها مورد بررسی قرارگرفت، نتایج آزمون آنالیز واریانس در بین ایستگاه ها تفاوت معنی داری را نشان داد (P<0.05). بطور کلی از ایستگاه شماره ۱ تا ایستگاه شماره ۷ از مقدار عددی این شاخص ها کاسته شد که نشان دهنده کاهش کیفت آب در طول رودخانه بوده است. بر اساس شاخص EPT بالاترین میانگین به ایستگاه ۳ با میانگین امتیاز ۷۰٫۶۶ و پایین ترین امتیاز در ایستگاه ۷ با امتیاز ۲۲٫۰۱ مشخص شد. بالاترین میزان شاخص EPT/Ch در ایستگاه۱ با امتیاز ۱٫۱۱ و پایین ترین امتیاز در ایستگاه ۷ با ۰٫۳۱ تعیین شد. شاخص تنوع شانون در ایستگاه ها، از بالا به پایین روند نزولی را نشان داد. بطوری که بیشترین مقدار آن در ایستگاه ۲ با میانگین امتیاز ۲٫۲۷ و پایین ترین امتیاز در ایستگاه ۷ با امتیاز ۱٫۷ مشخص شد. بطور کلی نتایج حاصله نشان از عدم آلودگی در نواحی بالادست رودخانه دوهزار تنکابن و آلودگی متوسط رودخانه در نواحی پایین دست در ماه های مختلف را داشت.