سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امینه محمدی خواجه دهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم دامی، تهرا
علی اصغر صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم دامی، تهرا
مهدی امین افشار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم دامی، تهرا
پروین شورنگ – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی پزشکی و صنعتی

چکیده:

در این پژوهش اثر پری بیوتیک (تکنوموس) بر محتوای کلسیم استخوان جوجه های گوشتی در معرض سالمونلا مورد بررسی قرارگرفت. تعداد ۱۲۸ قطعه جوجه ی یکروزه در قالب طرح کاملاَ تصادفی به صورت فاکتوریل ۲×۲ شامل۲ نوع جیره (حاوی و یا فاقد پری بیوتیک) و دو سطح تزریق دهانی (سرم فیزیولوژی یا محیط کشت حاوی سالمونلا) استفاده شد. این آزمایش پاییز ۱۳۸۹ در سالن تحقیقاتی ویژه ی پرورش جوجه های گوشتی، واقع در پژوهشکده ی کشاورزی، صنعتی و پزشکی سازمان انرژی اتمی کرج اجرا شد. در روزهای ۲۱ و ۴۲ دوره ی پرورش یک پرنده از هر تکرار به صورت تصادفی انتخاب و استخوان های درشت نی۱ و قلم پا۲ جمع آوری و مقدار کلسیم آن ها اندازه گیری شد. مقدار کلسیم (میلی گرم در ۱۰۰ گرم) استخوان قلم پا در تیمار پری بیوتیک مثبت، نسبت به تیمارشاهد مثبت افزایش معنی داری داشت(۰۵/۰ > P). درتیمار پری بیوتیک منفی و شاهد منفی تفاوت معنی داری وجود نداشت؛ اما در استخوان درشت نی تفاوت معنی دار مشاهده شد. در مقایسه ی تیمارهای دریافت کننده ی پری بیوتیک، افزایش معنی داری در مقدار کلسیم استخوان قلم پا و درشت نی تیمار دریافت کننده ی سالمونلا به همراه پری بیوتیک (پری بیوتیک مثبت) مشاهده شد(۰۵/۰P<). با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه ی آن در گروه های آزمایشی به نظر می رسد پری بیوتیک اثرسوء سالمونلا بر بافت روده و کاهش جذب مواد معدنی را به طور معنی داری کاهش می دهد (۰۵/۰> P)؛ و مصرف آن به مقدار ۱/۰ درصد جیره ی غذایی جوجه های گوشتی می تواند مفید باشد.