سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امینه محمدی خواجه دهی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی
شیرین شکورزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی
علی اصغر صادقی – دکتری تخصصی
مهدی امین افشار – دکتری تخصصی

چکیده:

دراین پژوهش اثر پری بیوتیک تکنوموس که دارای مانان الیگوساکارید و ۱و۳ بتاگلوکان برسلامتی و فراسنجه های روده ی جوجه های گوشتی درمعرض سالمونلا مورد مطالعه قرارگرفت تعداد ۱۲۸ قطعه جوجه ی گوشتی یک روزه درقالب طرح کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل ۲×۲ شامل دو نوع جیره ی حاوی و یا فاقد پری بیوتیک و دو سطح تزریق دهانی سرم فیزیولوژی یا محیط کشت حاوی سالمونلا درچهارتکرار استفاده شد این آزمایش پاییز ۸۹ در سالن تحقیقاتی ویژه پرورش جوجه های گوشتی واقع رد پژوهشکده کشاورزی صنعتی و پزشکی سازمان انرژی اتمی کرج اجرا شد درروزهای ۲۱ و ۴۱ دوره پرورش یک پرنده از هر تکرار بصورت تصادفی انتخاب و پس از کشتار به روش قطع نخاع استخوان درشت نی قلم پا و سه بخش روده کوچک دودنوم ـ ژژنوم و ا ینوم جدا و به ترتیب مراحل خاکسترگیری اندازهگیری کلسیم و مراحل تثبیت پاساژ بافت و رنگ امیزی و آنالیز تصویری انجام شد داده ها با نرم افزار sAS مورد آنالیز آماری قرارگرفت درروزهای ۲۱ و ۴۲ دوره پرورش دردودنوم ژژنوم و ایلئوم تیمارهای دریافت کننده پری بیوتیک درشرایط عدم حضور آ لودگی پری بیوتیک منفی ارتفاع پرز و عمق کریپت نسبت به سایر گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری را نشان داد